A Dục Vương
(AD-HT1-ADV)

 This course requires an enrolment key

A DỤC VƯƠNG A Dục vương, một vị vua trị vì xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Từ một vị bạo chúa chinh phục xứ Kalinga, A Dục vương đã giác ngộ để trở nên một anh quân đem hết đời mình để phụng sự TAM BẢO.

This course requires an enrolment key