Ngũ Minh Pháp
(HT-LU-NMP)

 This course requires an enrolment key

Nếu Quý Thầy, Cô là hàng Trưởng Tử của Đức Phật, là những sứ giả của Như Lai; thì Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta phải là những người con trung kiên của Giáo Hội, là những Hộ Pháp tích cực của Phật Giáo. Và, để làm tròn vai trò phục vụ Đạo, Đời được hữu hiệu, chúng ta phải luôn trau dồi và thực hành Ngũ Minh Pháp.

This course requires an enrolment key