March 15 to April 18.

  • Gia Đình Phật Tử là một Tổ Chức Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo được thành lập năm 1943, qua các danh xưng như Đoàn Đồng Ấu Phật Tử, Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa Phổ.

    Gia Đình Phật Tử không chỉ là một Tổ Chức độc đáo của Phật Giáo Việt Nam; mà còn là một Tổ Chức duy nhất của Phật Giáo Thế Giới, đã hàng ngũ hóa được Thanh, Thiếu, Đồng Niên suốt gần 70 năm qua, trong một hệ thống tổ chức có cương lĩnh, đường lối chính đáng, nhằm xây dựng đạo đức bản thân và khả năng của giới trẻ, để đóng góp vào các công cuộc xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội theo tinh thần Phật Giáo - lấy Châm Ngôn BI - TRÍ - DŨNG làm nền tảng, dựa vào 5 Điều Luật tượng trưng bởi 5 Hạnh : Tinh Tấn, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ và Từ Bi làm sức sống.

    • Huynh Trưởng Phụ Trách: Long Vu
    This course requires an enrolment key
    Nếu Quý Thầy, Cô là hàng Trưởng Tử của Đức Phật, là những sứ giả của Như Lai; thì Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta phải là những người con trung kiên của Giáo Hội, là những Hộ Pháp tích cực của Phật Giáo. Và, để làm tròn vai trò phục vụ Đạo, Đời được hữu hiệu, chúng ta phải luôn trau dồi và thực hành Ngũ Minh Pháp.